BÁO CÁO Kết quả kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH định kỳ của cơ sở 1.5.2023

Nội Dung

 

 Cơ sở lưu trú

Alsahar Hội An

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 01 tháng 05 năm 2023

 

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH định kỳ của cơ sở

 

Kính gửi: Công An Thành Phố Hội An

 

Alsahar Hoi An cáo kết quả công tác PCCC, CNCH 6 tháng đầu năm 2023 và phương huớng nhiệm vụ cuối năm 2023 như sau:

 1. Kết quả tổ chức thực hiện:
 2. Công tác chỉ đạo điều hành

1.1  Công tác lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC của cơ sở:

– Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC;

– Hồ sơ thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; văn bản thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC;

– Sơ đồ bố trí công nghệ, hệ thống kỹ thuật, vật tư có nguy hiểm về cháy, nổ của cơ sở;

– Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở;

– Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt;

– Sổ theo dõi công tác truyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và hoạt động của đội PCCC cơ sở; sổ theo dõi phương tiện PCCC.

1.2 Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở:

– Ban hành các văn bản quy định, nội dung về PCCC trong cơ sở

– Việc chấp hành đầy đủ các quy định về tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ của cơ sở, chế độ hoạt động, huấn luyện, khả năng chữa cháy, chất lượng hoạt động của lực lượng này: chấp hành đầy đủ theo qui định.

– Công tác tuyên truyền, phổ biến nội quy, quy định về PCCC, kiến thức cơ bản về PCCC cho những người làm việc trong cơ sở được đẩy mạnh và thường xuyên.

 1. Một số kết quả đặt được trong thời gian qua

– Thay thế sửa chữa, mua mới bổ sung kịp thời một số thiết bị điện chiếu sáng và các thiết bị PCCC của các Phân xưởng đã xây dựng và trong các phân xưởng mới đảm bảo an toàn PCCC trong đơn vị
-Nạo vét ống cống thoát nước trong công ty, thu gom các phế liệu rác, gỗ phế  làm cho cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và đảm bảo cảnh quan thẩm mỹ và an toàn.
-Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCCC tại cơ quan, phát hiện và yêu cầu khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót có thể gây cháy lan,cháy lớn; thường xuyên rà soát kiểm tra hệ thống điện, hệ thống PCCC, các kho để phát hiện và khắc phục kịp thời những hư hỏng có nguy cơ gây cháy nổ; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; củng cố và duy trì hoạt động lựclượng PCCC và CNCH cơ sở; trang bị đầy đủ phương tiện PCCC và CNCH theoquy định;
– Kiểm tra bảo dưỡng, bảo trì các phương tiện PCCC theo TCVN; kiểm tra hệ thống điện đảm bảo theo tiêu chuẩn 20TCN 25-91, 20TCN 27-91. Lập hồ sơ quản lý, theo dõi các hoạt động PCCC theo quy định của Bộ Công an.Bố trí tăng cường lực lượng thường trực 24/24 giờ trong những ngày mưa,có lũ, bảo, áp thấp nhiệt đới; theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết mưa lũ để kịp thời đối phó với mọi tình huống bất lợi do thời tiết gây ra.
II. Kế hoạch thực hiện trong năm 2024

2.1 Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

 • Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức phápluật về PCCC, CNCH
  – Tiếp tục củng cố, kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Đội PCCC; đảm bảo chế độ trực thường xuyên để xử lí các tình huống cháy (nhất là ban đêm, ngoài giờ làm việc); tổ chức tự kiểm tra, bổ sung phương tiện chữa cháy của đơn vị.
 • Đối với Ban chỉ đạo PCCC của đơn vị chủ động phối hợp với Cảnh sát PCCC phụ trách quản lý trên địa bàn của mình để xây dựng kế hoạch khóa tập huấn thực hành PCCC cho toàn thể CB-CNV nhà máy.
  2 Công tác kiểm tra
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện an toànphòng cháy và chữa cháy trong trường học.
 • Rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện chữa cháy để bảo vệ, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nếu phát sinh sự cố cháy nổ.
 • Triển khai công tác tự kiểm tra và chủ động khắc phục những thiếu sót trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm quản lý của nhà trường, đề ra biện pháp khắc phục và hoàn chỉnh các phương án PCCC cho đơn vị.
 • Kiến nghị của đơn vị đối với cơ quan quản lý

Việc triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật xuống cho người lao động nắm được còn rất hạn chế, đội ngũ công nhân viên, cán bộ quản lý còn trẻ chưa có kinh nghiệm nhiều,  đòi hỏi phải có những đầu tư thời gian và kinh phí nhất định.

Đề nghị cơ quan nhà nước cần quan tâm doanh nghiệp nhiều hơn trong việc cùng sát cánh doanh nghiệp hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện tốt công tác PCCC để doanh nghiệp thực hiện đúng theo pháp luật.

 

 Nơi nhận:

Như trên;

– Lưu VP./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ sở;

(2) Ghi nội dung báo cáo: Kết quả kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH định kỳ của cơ sở/kết quả thực tập phương án/báo cáo vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn/báo cáo khi có thay đổi về điều kiện an toàn PCCC, CNCH…;

(3) Ghi tên cơ quan Công an nhận báo cáo;

(4) Ghi rõ nội dung:

– Kết quả kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH định kỳ 6 tháng của người đứng đầu cơ sở;

– Kết quả thực tập phương án (Ngày, tháng, năm tổ chức thực tập; tình huống thực tập; lực lượng, phương tiện tham gia thực tập; đánh giá kết quả thực tập; kiến nghị đối với cơ quan Công an quản lý trực tiếp);

– Báo cáo vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn (thời gian, địa điểm xảy ra, diễn biến tổ chức chữa cháy, CNCH (các lực lượng tham gia khắc phục sự cố, thời gian xử lý xong), thiệt hại (về người, tài sản), nguyên nhân, công tác xử lý sau vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn và biện pháp khắc phục);

– Báo cáo khi có thay đổi về điều kiện an toàn PCCC, CNCH (khu vực thay đổi về PCCC, CNCH; kết quả thực hiện việc thay đổi; kiến nghị đối với cơ quan Công an quản lý trực tiếp)….

 

Search

Bài khác

Các bài viết liên quan